مردمانیم - برچسب:مردمانیم

برچسب:مردمانیم

ربات خیریه مردمانیم

/mardomanim-telegram-bot/

گروهی با نام #مردمانیم از سال 1393 برای جمع سپاری امور خیریه توسط جمعی از مدیران شرکتهای IT در وایبر راه اندازی شد. از سال 1394 گروه فوق به تلگرام مهاجرت کرده و اخیرا به صورت خلاقانه و جذابی به فناوری ربات مجهز شده است. این گروه با «هدف ایرانی متحد و بدون نیازمند» با رویکرد جذب کمک های...