معرفی نذر فرهنگی - برچسب:معرفی نذر فرهنگی

برچسب:معرفی نذر فرهنگی

نذر فرهنگی

/nazrefarhangi/

از منظر اسلام، شهر مجموعه‌ای از «کالبد و اجتماع» را در بر می‌گیرد و باید سیر و جهت گیری آن در راستای دستیابی به کمالِ انسانیت و جمالِ حیات طیبه باشد؛ چرا که شهر، یک محیطِ صرفِ جغرافیایی که تنها جمعیتی در آن زیست می کنند، نبوده؛ بلکه یک سازه اجتماعی و بستری پویا و زنده برای تعالی انسانها...