مقابله با فساد اداری - برچسب:مقابله با فساد اداری

برچسب:مقابله با فساد اداری

بررسی فساد اداری در موسسات خیریه و راهکارهای مقابله با آن

/article-charity-s-corruption/

چکیده فساد مسأله ای است كه در تمام ادوار گريبانگیر دستگاه ها و سازمانها بوده و هسته انديشه بسياري از دانشمندان و متفكران علم مديريت را تشكيل میداده است. فساد اداری نيز به عنوان يكی از عمومی ترين اشکال فساد پديده ای است كه مرزهای زمان و مكان را در نورديده و با اين ويژگی نه به زمان خاصی تعلق...