مهدی قمصریان - برچسب:مهدی قمصریان

برچسب:مهدی قمصریان

مصاحبه با موسس خیریه همت

/hematcharitynews/

خیریه همت یک خیریه مجازی است که تاکنون توانسته است اعتماد بسیاری از مردم و رسانه ها را برای جلب کمک های مردمی جلب کند. شاید باور کردنش سخت باشد ایده خیریه ای که تاکنون توانسته با جمع آوری حدود ۷ میلیارد تومان به ۱۷۷۵ مورد از نیازمندان رسیدگی کند، از یک پیامک دوستانه شروع شده باشد. پیامکی...