موسسات عام المنفعه - برچسب:موسسات عام المنفعه

برچسب:موسسات عام المنفعه

شرایط و معافیت های مالیاتی موسسات خیریه و عام المنفعه

/tax-exemption-article-139/

به گزارش ویکی نیکی و به نقل از رسانه مالیاتی ایران ، مطابق بند ط ماده 139 قانون مالیات‎های مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) کمک‎ها و هدایایی دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور ذیل این ماده شود و سازمان امور مالیاتی...