موسسه غیر دولتی - برچسب:موسسه غیر دولتی

برچسب:موسسه غیر دولتی

اساسنامه موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود

/statue-yavaran-ngo/

فصل اول- کلیات و اهداف: ماده 1 نام سازمان مردم نهاد مورد نظر موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "موسسه " نامیده می شود. ماده 2 نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه، با رعایت...

گزارش عملکرد موسسه غیر دولتی خیریه یاوران

/yavaran-performance-reports/

صورتهای مالی و ياد داشتهای توضیحی سال مالي منتهی به 93.12.29 گزارش حسابرس مستقل و بازس قانونی سال مالی منتهی ​به 93.12.29​ منبع : وبسایت موسسه غیر دولتی خیریه یاوران