موسسه کف - برچسب:موسسه کف

برچسب:موسسه کف

بررسی آمارهای موسسه کف (از سال 2015-2011)

/caf-statistics-2011-2015/

کمک به خیریه ها کار داوطلبانه کمک به ناشناس 1. روند پنج سال اخیر جهان در سه معیار سنجش کمک کردن 2. سه معیار سنجش کمک کردن در سنین مختلف 3. روند سال 2015 نسبت به 2014 بررسی سه معیار سنجش کمک کردن بر اساس سه سطح قدرت اقتصادی کشورها درحال توسعه درحال گذر توسعه یافته