نون بخر ثواب ببر - برچسب:نون بخر ثواب ببر

برچسب:نون بخر ثواب ببر

کمپین نون بخر ، ثواب ببر

/noon-bekhar-savab-bebar-campaign/

جمعيت مردمى نذر شادى قصد دارد با قرار دادن صندوق هایی در مناطق با سطح رفاه بالاتر از مردم بخواهد به جای خرید نان اضافی یا باقی مانده ی پول خود، هزینه ی آن را به صندوق ها هدیه کنند تا با جمع آوری آن و رساندن به مناطق محروم تنور رایگانی در آن مناطق روشن شود و نان بر سر سفره ی محرومان بنشیند....