همت زنان جنوب - برچسب:همت زنان جنوب

برچسب:همت زنان جنوب

تشکل همت زنان جنوب

/hemmat-zanan-joonoob-ngo/

تاریخ تاسیس: 1386 محدوده فعالیت: تهران مرجع صدور مجوز: سازمان حفاظت محیط زیست حوزه فعالیت: امور زنان و خانواده، محیط زیست وب سایت: - تلفن: 09123335962 - 55510925 آدرس: تهران، خیابان شهید رجایی، شهرک 13 آبان، کوچه اردیبهشت، پلاک 44، کتابخانه