همراهی - برچسب:همراهی

برچسب:همراهی

بوی خوش همدلی و همراهی

/sympathy-agha-rahmat/

نزدیک غروب نانوایی آقا «رحمت» شلوغ و پرمشتری است. مثل همیشه با لبخند با مشتریان گرم می‌گیرد. هرچند به مدد دستگاه‌های جدید پخت نان، دیگر خبری از آن تنورهای قدیمی داخل نانوایی نیست که هرم آتشش تا صف مشتریان هم می‌رسید. همدلی اهالی خیر، نمازگزاران مسجد و نانوای دوستداشتنی خیلی ها را به یاد...