همراه اول - برچسب:همراه اول

برچسب:همراه اول

مسئولیت اجتماعی همراه اول

/mci-csr/

مسوولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR ) چیست؟ مسوولیت اجتماعی شرکت ها ( Corporate social responsibility ) بر مسوولیت و پاسخ گویی سازمان ها به عنوان پایه و اساس رفتارشان در اجتماع تاکید دارد و هدف آن کسب و کار مسولانه ی همراه با تولید ثروت است. به عبارت دیگر " مسوولیت اجتماعی شرکت ها بر مسوولیت و...