وسسه فرهنگی کودک پارسی - برچسب:وسسه فرهنگی کودک پارسی

برچسب:وسسه فرهنگی کودک پارسی

سهم تو از کودکی من ....

/toys-collection-campaign/

موسسه خیریه کهریزک ، انجمن حمایت از کودکان کار و موسسه فرهنگی کودک پارسی، کمپینی با موضوع جمع آوری اسباب بازی و وسایل کمک آموزشی روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه برگزار می کنند. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از روابط عمومی انجمن حمایت از کودکان کار ، روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه کمپین «سهم تو از کودکی...