پویش علیه خشونت خانگی - برچسب:پویش علیه خشونت خانگی

برچسب:پویش علیه خشونت خانگی

کمپین خلاقانه علیه خشونت خانگی در اینستاگرام

/life-of-farah-campaign/

بیش تر خشونت های خانگی با شکل بسیار کوچک و ضعیفِ خشونت آغاز می شوند. بنیاد زنان و کودکان دبی، در پی آگاهی رسانی به مردان در این مورد است که، اشکال بسیار کوچک و خفیف خشونت نیز می تواند شروع شکل های بسیار خشن و مخرب خشونت ها خانگی باشند. این بنیاد به منظور تحقق هدف خود، از اینستاگرام به...