کیمیای هستی - برچسب:کیمیای هستی

برچسب:کیمیای هستی

اساسنامه موسسه خيريه کیمیای هستی

/statute-kimia-hasti-charity/

فصل اول ـ كليات و اهداف ماده 1 نام سازمان مردم نهاد موردنظر موسسه خيريه کیمیای هستی است و در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار (( موسسه )) ناميده مي شود . ماده 2 كليه فعاليتهاي موسسه غير سياسي و غير انتفاعي غیردولتی بوده و ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران ، دقيقاً طبق اين...