گروه نیکوکاری لبخند - برچسب:گروه نیکوکاری لبخند

برچسب:گروه نیکوکاری لبخند

خیریه صدیقه طاهره (س)

/smile-charity/

تاریخ تاسیس: 1390 نام مسئول: کریم بیگی محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: تامین جهیزیه و امر ازدواج، حمایت از زنان بی بضاعت سرپرست خانوار، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از دانش آموزان وب سایت: www.smile-charity.com تلفن: 03132360087 آدرس: : اصفهان – خیابان آیت الله کاشانی –...