گزارش جهانی - برچسب:گزارش جهانی

برچسب:گزارش جهانی

گزارش جهانی بحران غذا (2017)

/global-report-food-crises-2017/

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (fao) ، در ابتدای سال 2017، گزارشی از وضعیت غذای جهان منتشر کرد. طبق این گزارش تا پایان سال 2016، 108 میلیون نفر در سطح جهان با بحران غذا مواجه بوده اند. که این تعداد نسبت به سال 2015، 35 درصد (80 میلیون نفر) رشد داشته است. تعداد کسانی که با بحران غذا رو به رو...