گزارش مالی - برچسب:گزارش مالی

برچسب:گزارش مالی

گزارش عملکرد موسسه خیریه بهنام دهش پور

/behnamcharity-performance-reports/

گزارش عملکرد خیریه بهنام دهش پور در سال 1394 و 1395 درآمد ها(ریال) 1395 1394 کمک و هدایا نقدی 9.820.507.904 8.069.482.572 حق عضویت - - درآمد رویدادها 39.151.839.388 30.600.962.560 کمک های دولتی - - کمک از سایر سازمان ها - - سایر درآمدها - - جمع درآمدها 226.271.465.687 185.575.978.712 هزینه...

گزارش مالی موسسه نیکوکاری ریحانه النبی

/reyhaneh-alnabi-performance-reports/

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری ریحانه النبی سال 1393 درآمد ها(ریال) کمک و هدایا نقدی 2.493.468.390 حق عضویت - درآمد رویدادها - کمک های دولتی - کمک از سایر سازمان ها - سایر درآمدها 448.951.000 جمع درآمدها 2.538.363.490 هزینه ها(ریال) هزینه های اداری 154.152.000 هزینه های جمع آوری - هزینه های...