یاوران - برچسب:یاوران

برچسب:یاوران

گزارش عملکرد موسسه غیر دولتی خیریه یاوران

/yavaran-performance-reports/

صورتهای مالی و ياد داشتهای توضیحی سال مالي منتهی به 93.12.29 گزارش حسابرس مستقل و بازس قانونی سال مالی منتهی ​به 93.12.29​ منبع : وبسایت موسسه غیر دولتی خیریه یاوران