یاوران مهدی موعود - برچسب:یاوران مهدی موعود

برچسب:یاوران مهدی موعود

اساسنامه موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود

/statue-yavaran-ngo/

فصل اول- کلیات و اهداف: ماده 1 نام سازمان مردم نهاد مورد نظر موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "موسسه " نامیده می شود. ماده 2 نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه، با رعایت...