Abrinq - برچسب:Abrinq

برچسب:Abrinq

پوسترهای خلاقانه بنیاد Abrinq در حمایت از حقوق کودکان

/abrinq-posters-about-child-labor/

Abrinq یک موسسه غیرانتفاعی برزیلی است که ماموریت آن فعالیت در زمینه ارتقای حقوق بشر و حمایت از کودکان است. این موسسه در سال 1990 تاسیس شد و برنامه ها و فعالیت های این بنیاد حول سه محور اصلی شامل آموزش، بهداشت و کودکان دور می زند. یکی از فعالیت های خلاقانه و جالب این بنیاد در حمایت از حقوق...

معرفی بنیاد برزیلی Abrinq

/abrinq-foundation-introduction/

Abrinq یک موسسه غیرانتفاعی برزیلی است که ماموریت آن فعالیت در زمینه ارتقای حقوق بشر و حمایت از کودکان است. این موسسه در سال 1990 تاسیس شد و برنامه ها و فعالیت های این بنیاد حول سه محور اصلی شامل آموزش، بهداشت و کودکان دور می زند. فارغ از آنکه وضعیت رسیدگی به کودکان برزیلی در دهه های اخیر...