CRM - برچسب:CRM

برچسب:CRM

بهترین نمونه های مدیریت فعالیت های داوطلبانه 2018

/best-practices-for-volunteer-activities-2018/

بهترین روش های مدیریت فعالیت های داوطلبانه به انتظارات و توقعات نیکوکاران پاسخ می دهد و در نتیجه موسسات خیریه به سازمان های تکامل یافته تر ارتقا پیدا می کنند. گفته می شود هدف نهایی از این فعالیت ها که همیشه وجود داشته و خواهند داشت این است:" ارائه تجارب مفید به داوطلبان و بازخورد آن ها در...