donerschoose - برچسب:donerschoose

برچسب:donerschoose

Doners Choose ؛ یک نمونه موفق از "جمع سپاری مالی"

/donerschoose-crowedfunding/

وب سایت DonersChoose.com یکی از نمونه های موفق تامین مالی برای پروژه های آموزشی و «جمع سپاری مالی» مباشد. هدف این گروه ایجاد حلقه ارتباط میان افراد نیکوکار و برنامه های آموزشی ای است که نیاز به تامین مالی دارند. بدین ترتیب که معلم یا مسئول ذی صلاح، درخواستی مبنی بر نیاز به تامین مالی برای...