ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

اساسنامه موسسه خيريه کیمیای هستی

فصل اول ـ كليات و اهداف

ماده 1: نام سازمان مردم نهاد موردنظر موسسه خيريه کیمیای هستی است و در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار (( موسسه )) ناميده می شود

ماده 2: كليه فعاليت های موسسه  غير سياسی و غير انتفاعی غیردولتی بوده و ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران ، دقيقاً طبق اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود .

ماده 3مركز اصلی موسسه دراستان خراسان رضوی شهر مشهد به نشانی خیابان امام رضا-امام رضا 36-پلاک 4 واقع است و در صورت لزوم مي تواند بعد از موافقت نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه ، نمايندگی يا دفتر داير نمايد .

ماده 4: موسسه تابعيت جمهوری اسلامی ايران را دارد كليه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ايران اعلام می دارند و بنام موسسه حق فعاليت سياسی يا وابستگی و ارتباط با احزاب و گروه های سياسی نخواهند داشت .

ماده 5: مدت فعاليت موسسه  از تاريخ تاسيس برای مدت (( نامحدود )) مي باشد .

ماده 6: دارايی اوليه موسسه اعم از منقول و غير منقول مبلغ پنجاه ميليون ريال مي باشد كه توسط هیات موسس تماماً پرداخت شده و در اختيار موسسه  قرار گرفته است

ماده 7 :هيات موسس موسسه اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل موسسه قیام نموده و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت.

تبصره : هيأت موسس موسسه بعداز تاسيس موسسه و معرفي هيات امنا از بين خود و يا ديگران مسئوليتي در موسسه  نخواهند داشت .

ماده 8: اهداف موسسه  عبارتند از:

 • کمک به تامین مایحتاج زندگی و معاش ایتام و خانواده های نیازمند و بی سرپرست
 • تامین کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان نیازمند
 • ساخت و تامین کمک هزینه و اجاره بها مسکن نیازمندان
 • تامین هزینه های درمانی و دارویی و اعمال جراحی بیماران نیازمند
 • تامین جهیزیه و کمک هزینه ازدواج جهت نیازمندان و مستمندان

ماده 9: طرح ها و برنامه ها و ساير اقداماتی كه در اساسنامه پيش بيني شده و به نحوي با وظايف يكي از وزارتخانه ها يا سازمان های دولتی ارتباط دارد پس از كسب موافقت و با نظارت وزارتخانه يا سازمان دولتی ذي ربط به مرحله اجرا در خواهد آمد .

 

فصل دوم: اركان

ماده 10: اركان موسسه  عبارتند از 1- مجمع عمومی هيأت امنا 2- هيات مديره 3- بازرسان

الف : مجمع عمومي هيأت امنا 

ماده 11: مجمع عمومی هيأت امنا به تعداد 13 تشكيل و عاليترين مرجع تصميم گيری در موسسه ميباشد كه به صورت عادی يا فوق العاده تشكيل می شود.

 تبصره : فعاليت هيأت امناء افتخاری خواهد بود .

ماده 12: هريک از اعضاء هيأت امنا بايد در هنگام حيات خود يك نفر را كه دارای صلاحيت اخلاقي باشد براي جانشينی خود معرفی نمايد كه بعد از فوت يا استعفای وی بعنوان عضو هيات امنا انجام وظيفه نمايد. عضو مذكور بايد مورد قبول حداقل اعضای هيات امنا قرار گيرد و به همين ترتيب هركس كه بعدا به عضويت هيات امنا برگزيده می شود بايد جانشين خود را معرفی نمايد به طوری كه تكاليف و وظايف محوله در اين اساسنامه بدون وقفه انجام پذير باشد .

ماده 13: چنانچه هريک از اعضای هيات امنا در زمان حيات خويش از تعيين و معرفی جانشين و يا از ادامه همكاری به هر صورت خودداری نمايد هيات امنا شخص واجد شرايط و مورد اعتماد خود را از ميان داوطلبان و با رای اکثریت نسبی اعضا انتخاب نموده و به عنوان عضو هيات امنا به جانشينی شخص مذكور خواهد پذيرفت .

تبصره : چنانچه صلاحيت اكثريت اعضای هيات امنا از نظر مراجع قانون ساقط گردد وزارت كشور با نظر نماينده ولی فقيه نسبت به انتصاب افراد شايسته به عنوان اعضای هيات امنا و يا انحلال موسسه  اقدام خواهد نمود .

ماده 14: مجمع عمومي عادي سالی يك بار در اردیبهشت ماه تشكيل خواهد شد. برای رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يک عضو جهت تصويب هر موضوعی نيز رای موافق اكثريت نصف بعلاوه يك اعضای حاضر ضرورت دارد .

 در صورتی كه در دعوت نخست اكثريت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله پانزده روزتشكيل و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت .

 مجمع عمومی عادی ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هيات مديره  يا 3/1 اعضای هيات امنا تشكيل گردد .

ماده 15: وظايف مجمع عمومی عادی امنا

 1. انتخاب اعضای هيات مديره و بازرسان ( اصلی و علی البدل )
 2. استماع و رسيدگی به گزارش هيات مديره و بازرس يا بازرسان
 3. تعيين خط مشی كلی موسسه
 4. بررسی و تصويب پيشنهادات هيات مديره
 5. تعيين عضو جانشين هيات امناطبق مندرجات ماده 13
 6. تصويب ترازنامه و بودجه موسسه 
 7. تعيين روزنامه كثير الا نتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های موسسه 
 8. عزل اعضا امنا هیات مدیره و بازرسان 

ماده 16: مجمع عمومی فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد:

 1. با در خواست هيات مديره يا بازرس ( يا بازرسان )
 2. با در خواست يک سوم از اعضای هيات امنا

 تبصره 1 :دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده كتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضا خواهد رسيد.

 تبصره 2 : مجمع عمومی فوق العاده جهت رسميت همان شرايط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

 تبصره 3 : تصميمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل 3/2 ارای موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 17: وظايف مجمع عمومی فوق العاده :

 1. تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
 2. بررسی و تصويب انحلال موسسه 
 3. عزل هيات مديره موسسه 

ماده 18: مجامع عمومی توسط هيات رئيسه ای مركب از يک رئيس و يک منشی و  دو ناظر اداره می شود.

 تبصره 1: اعضای هيات رئيسه با اعلام و قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد .

 تبصره 2: اعضای هيات رئيسه نبايد از بين كانديداهای هيات مديره و بازرسان باشند.

   ماده 19: هيات مديره

   موسسه دارای هيات مديره ای مركب از 5 نفر عضو اصلی 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود.

 تبصره 1: جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آرای موافق معتبر خواهد بود.

 تبصره2 :شركت اعضای هيات مديره در جلسات آن ضروريست و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی با شش جلسه متناوب در حكم استعفای عضو غايب خواهد بود .

 تبصره 3 :  دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل سه روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده 20: درصورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يک از اعضای هيات مديره عضو علی البدل براي مدت باقيمانده هيات مديره بجای عضو اصلی انجام وظيفه خواهد نمود.

 ماده 21: هيات مديره علاوه بر جلساتی كه به طور مرتب و حداقل هر 2 ماه يک بار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت يا دعوت كتبی و يا تلفنی رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد فاصله بين ارسال دعوت نامه و يا تلفن و تشكيل جلسه هيات مديره حداقل سه روز خواهد بود.

 ماده 22: اعضای هيات مديره حداكثر تا يک هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يک نفر رئيس و يک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود  و حدود و اختيارات آنها را آئين نامه مشخص می نمايد .

 ماده 23: هيات مديره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد انتخاب مجدد هيات مديره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هيات مديره موظف است حداكثر دو ماه قبل از پايان تصدی خود ،از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هيات مديره جديد دعوت نمايد هيات مديره حداقل يک هفته قبل از پايان تصدی خود نتيجه انتخابات را به نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران اعلام خواهد نمود .

 ماده 24: هيات مديره نماينده قانونی موسسه بوده و وظايف و اختيارات آن بشرح ذيل می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حساب های موسسه ، پرداخت و وصول مطالبات ،اجرای مصوبات مجامع عمومی ،افتتاح حساب در بانک ها، انجام تشريفات قانونی،‌تعقيب جريانات قضائی و مالياتی و ثبتی در كليه مراحل قانونی در محاكم تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طريق بازرس و در صورت اقتضا، تفويض و واگذاری تمام و يا قسمتی از اختيارات خود به هر شخصی ديگر اعم از حقوقی يا حقيقی با حق توكيل .

بطور كلی هيات مديره می تواند هر اقدام و معامله ای را كه ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومی می باشد بنام موسسه انجام دهد .

تبصره :1- كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با سه امضاء 1- رئيس هيت مديره 2- خزانه دار 3- مديرعامل ومهر موسسه معتبر خواهد بود .

تبصره :2- جز در باره موضوعاتی كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومی است ، هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت حدود اهداف موسسه  دارا  می باشد .

تبصره 3: هيات مديره می تواند از بين خود ياخارج يک نفر شخص حقيقی را به مديريت عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات اورا تعيين نمايد .

مديرعامل در حدود اختياراتی كه از طرف هيات مديره به وی تفويض مي گردد نماينده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء را دارد

تبصره 4- اگر مدير عامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عامل اواز مدت عضويتش در هيات مديره بيشتر نخواهد بود .

تبصره 5 - مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و هچنين هيئات امناء و مديره موسسه حق هيچگونه معامله  و برداشتي از موسسه را ندارند.

ج بازرسان :

ماده 25: مجمع عمومی عادی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و 1 نفر را بعنوان بازرس علی البدل براي مدت يک سال انتخاب خواهند نمود .

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است   

ماده 26: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است :

 1. بررسي كليه اسناد و اوراق مالي موسسه  و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
 2. مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي
 3. گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي امنا
 4. اظهارنظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند.
 5. سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده شده است.

تبصره: بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مديره شركت كند

ماده 27 :

كليه اسناد و مدارک موسسه  اعم از مالی و غير مالی در هر زمان بدون قيد وشرط بوسيله هيات مديره موسسه بايد جهت بررسی در دسترس بازرس (يا بازرسان) قرارگيرد.

 

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 28: بودجه موسسه  از طريق جمع آوری هدايا ،اعانات ،قبول وصيت وقف تامين می شود.

تبصره : كليه كمک ها به موسسه ميبايست در محل موسسه باشد و ضمن ارائه رسيد كتبی به اهداءكنندگان در دفاتر مربوطه ثبت شود .

ماده 29: درآمد و هزينه های موسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بيلان آن در پايان هر سال مالی به نيروی انتظامی ذيربط ارائه خواهد شد .

تبصره 1 :كليه وجوه مازاد بر هزينه های موسسه درحساب مخصوصی به نام موسسه نزديكي از بانک های رسمی كشور جمهوری اسلامی ايران نگهداری خواهد شد.

تبصره 2 : سال مالی موسسه منطبق به سال شمسی بوده و همواره به پايان اسفند ماه ختم می شود.

آئين نامه اجرائی اين اساسنامه بعد از تصويب هيات مديره و تائيد نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران قابل اجرا خواهد بود.

ماده 30: كليه مدارک، پرونده ها، مكتوبات، در دفترمركزی موسسه  نگهداری می شود مكاتبات رسمی موسسه به امضای رئيس هيات مديره و در غياب او نايب رئيس هيات مديره و مهر موسسه خواهد بود.

تبصره : مصوبات و صورت جلسات هيات امنا و هيات مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و به امضای اعضای ذيربط خواهد رسيد .

ماده 31: هرگونه تغييری در مفاد اساسنامه و اركان موسسه در صورتی معتبر است كه به تائيد نيروی انتظامی ذي ربط رسيده باشد .

ماده 32: محل موسسه و اقامتگاه اعضای هيات مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغييرات بعدي آن به اطلاع ناحيه انتظامی ذي ربط می رسد و تا زمانی كه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 34: موسسه دارای مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيات مديره و مجوز ناحيه انتظامی ذيربط تهيه خواهد شد.

تبصره: هيات مديره در حفظ و حراست از مهر آرم موسسه مسئووليت قانونی دارند.

ماده 35: انحلال : در صورت انحلال موسسه مجمع عمومی 5 نفر را بعنوان هيات تصفيه انتخاب و اين هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگی به حسابها ،  اداء ديون و وصول مطالبات اموال و املاك موسسه رابا تصويب مجمع عمومی و نظارت كميته اي مركب از نماينده ولی فقيه در سازمان اوقاف و امور خيريه و نمايندگان وزارت كشور ، وزارت امور اقتصادی و دارائی و نيروی انتظامی به يكی از موسسات غير انتفاعی عام المنفعه داخل كشور واگذار نمايد . هيات مذكور موظف است يک نسخه از شرح كامل اموال و املاك واگذار شده را به نيروی انتظامی ذيربط ارسال نمايد .

ماده 36: انتشار هرگونه مطبوعه ای بعد از كسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصيل پروانه انتشار با رعايت كامل قانون مطبوعات انجام می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.