ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

برترین موسسات خیریه در جبران خدمت

جبران خدمات به هر نوع دريافتى و ارزشى اطلاق مى گردد كه كارفرما يا سازمان در قبال انجام كار افراد براى سازمان، پرداخت يا ايجاد مى كند؛ جبران خدماتى كه سازمان تأمين مى كند شامل جبران خدمات مالى و جبران خدمات غيرمالى مى گردد.

این رده بندی بر اساس شاخص هایی چون میزان جبران خدمت کارکنان، مزایای اختصاص داده شده به آنان و سایر مساعده ها و هزینه ها، محاسبه شده است. باید به این نکته توجه داشت که جبران خدمت با مبلغ بالا لزوماً به معنای ناکارآمدی مؤسسه نمی باشد، همان طور که جبران خدمت پایین همیشه نشانه ای مثبت به شمار نمی رود.

رتبه

1

نام مسئول

Jason Klein

معاون امور سرمایه گذاری

موسسه

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

جبران خدمت

3,637,391 $

سال مالی

31/12/2015

یادداشت

شامل 1,846,113 $ حق بازنشستگی و جبران خسارت معوق

رتبه

2

نام مسئول

Robert W. Stone

مدیر عامل

موسسه

City of Hope

جبران خدمت

1,765,025 $

سال مالی

30/09/2015

یادداشت

-

رتبه

                                      3

نام مسئول

Edward J. Benz, Jr., M.D.

مدیر عامل

موسسه

Dana-Farber Cancer Institute

جبران خدمت

1,539,789 $

سال مالی

30/09/2015

یادداشت

-

رتبه

4

نام مسئول

Nancy Brown

مدیر عامل

موسسه

American Heart Association

جبران خدمت

1,443,427 $

سال مالی

30/06/2015

یادداشت

-

رتبه

5

نام مسئول

                          John R. Seffrin

                          مدیر عامل سابق

موسسه

American Cancer Society

جبران خدمت

1,404,269 $

سال مالی

31/12/2014

یادداشت

-

                                  رتبه

                                      6

                             نام مسئول

                            Wayne Brock

                        مدیر اجرایی سابق

                              موسسه

                   Boy Scouts of America

                           جبران خدمت

                            1,351,724 $

                            سال مالی

                            31/12/2015

                             یادداشت

                                      -

                                 رتبه

                                      7

                            نام مسئول

                         Rupert W. Scofield

                                مدیر عامل

                              موسسه

                        FINCA International

                          جبران خدمت

                              1،281،285$

                            سال مالی

                              31/12/2014

یادداشت

              339,574 $ مزایای بازنشستگی

                                 رتبه

                                     8

                           نام مسئول

                           Cristian Samper

                                مدیر عامل

                             موسسه

                Wildlife Conservation Society

                         جبران خدمت

                              1,190,755 $

                           سال مالی

                              30/06/2015

                             یادداشت

                                       -

                                 رتبه

                                       9

                           نام مسئول

                    Jonathan W. Simons, M.D.

                                 مدیر عامل

                            موسسه

                  Prostate Cancer Foundation

                        جبران خدمت

                               1,182,091 $

                          سال مالی

                               31/12/2015

                           یادداشت

                                       -

                              رتبه

                                      10

                         نام مسئول

                             Brian Gallagher

                                  مدیر عامل

                           موسسه

                       United Way Worldwide

                        جبران خدمت

                               1,166,454 $

                          سال مالی

                               31/12/2015

                           یادداشت

                                       -

                               رتبه

                                      11

                          نام مسئول

                          James W. DeMint

                                 مدیر عامل

                            موسسه

                      Heritage Foundation

                        جبران خدمت

                             1,132,367 $

                          سال مالی

                             31/12/2015

                          یادداشت

                                      -

                               رتبه

                                     12

                          نام مسئول

                           Robert J. Beall

                           مدیر عامل سابق

                            موسسه

                   Cystic Fibrosis Foundation

                        جبران خدمت

                              1,100,581 $

                          سال مالی

                              31/12/2014

                           یادداشت

                                       -

                                رتبه

                                      13

                          نام مسئول

                             Arthur Brooks

                                مدیر عامل

موسسه        

American Enterprise Institute for Public Policy Research

جبران خدمت        

     1,075,493 $   

                          سال مالی   

                            30/06/2015

                           یادداشت

-

                                رتبه

                                    14

                          نام مسئول

                           Harry Johns

                             مدیر عامل

                            موسسه

                  Alzheimer's Association

                         جبران خدمت

                           1،062،149 $

                          سال مالی

                           30/06/2015

                            یادداشت

-

                                رتبه

                                    15

                           نام مسئول

                      James R. Downing

                             مدیر عامل

                            موسسه

         St. Jude Children's Research Hospital

                         جبران خدمت

                          1,042,217 $

                          سال مالی

                          30/06/2015

                           یادداشت

 

-

 

                              رتبه

                                   16

                          نام مسئول

                        Wayne LaPierre

                          معاون اجرایی

                           موسسه

                National Rifle Association

                        جبران خدمت

985,885 $

                          سال مالی

31/12/2014

                           یادداشت

-

رتبه

17

نام مسئول

Kelli Jo Shidler, M.D.

پزشک

موسسه

Boys Town

جبران خدمت

977,295 $

سال مالی

31/12/2015

یادداشت

-

رتبه

18

نام مسئول

Scott A. Blackmun

مدیر عامل

موسسه

United States Olympic Committee

جبران خدمت

976,520 $

سال مالی

31/12/2015

یادداشت

-

رتبه

20

نام مسئول

Rabbi Yechiel Eckstein

مدیر عامل

موسسه

International Fellowship of Christians and Jews

جبران خدمت

918,987 $

سال مالی

31/12/2015

یادداشت

-

رتبه

21

نام مسئول

William R. Brody, M.D.

 مدیر عامل سابق

موسسه

Salk Institute for Biological Studies

جبران خدمت

906,710 $

سال مالی

30/06/2015

یادداشت

-

رتبه

22

نام مسئول

Carter Roberts

مدیر عامل

موسسه

World Wildlife Fund

جبران خدمت

878,142 $

سال مالی

30/06/2015

یادداشت

-

رتبه

23

نام مسئول

Marc H. Morial

مدیر عامل

موسسه

National Urban League

جبران خدمت

869,900 $

سال مالی

31/12/2015

یادداشت

-

رتبه

24

نام مسئول

Ron Robinson

مدیر عامل

موسسه

Young America's Foundation

جبران خدمت

867,389 $

سال مالی

31/12/2015

یادداشت

-

رتبه

25

نام مسئول

Kevin Washington

مدیر عامل

موسسه

The Y (National Office)

جبران خدمت

864,695 $

سال مالی

31/12/2015

یادداشت

-

 

منبع

مترجم: رویا باقری

دسته ها: برترین ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.